Qui som / Quiénes somos

Socialisme o Barbàrie Estat espanyol és part del corrent marxista internacional Socialisme o Barbàrie, al costat del Nuevo MAS (Moviment al Socialisme) d’Argentina, Socialisme o Barbàrie França, el NPS (Nou Partit Socialista) de Costa Rica, Socialisme o Barbàrie d’Hondures, el grup Praxis de Brasil i Socialisme o Barbàrie Bolívia. Defensem l’herència teòrica i política de Marx, Engels, Lenin, Trotsky i Rosa Luxemburg entre altres pensadors i militants revolucionaris i el programa històric de la Quarta Internacional.

Defensem la construcció de partits revolucionaris de la classe obrera, independents dels reformistes i contraris a la col·laboració de classes. Rebutgem la participació en governs nacionalistes burgesos com els de Chávez i Evo Morales a Amèrica Llatina, que considerem que malgrat els seus enfrontaments parcials amb l’imperialisme, no han trencat amb l’estructura capitalista de la societat ni han obert la via cap al socialisme.
De la mateixa manera combatem la política d’organitzacions com Syriza a Grècia o el Front d’Esquerra a França, ja que no defensen l’autodeterminació de la classe obrera i el socialisme com a model de societat, sinó que són solament una gestió d’“esquerres” de la crisi econòmica i un “capitalisme amb rostre humà”, la qual cosa no deixa de ser un engany en el context de la crisi més important del capitalisme des dels anys ´30.

Situem a la classe obrera i la seva autodeterminació en el centre de l’estratègia socialista. En primer lloc, perquè es tracta de la classe que té a les seves mans la clau de l’economia capitalista i pot, per tant, donar el cop de gràcia a aquest sistema d’explotació. En segon lloc, perquè l’experiència de les revolucions anticapitalistes del segle XX han demostrat que sense l’auto-organització de la classe obrera, sense els seus organismes de poder i els seus partits, la transició al socialisme queda bloquejada.
Les revolucions xinesa i cubana han configurat enormes revolucions anticapitalistes que van expropiar a la burgesia i van resoldre parcialment problemes democràtics, agraris i anti-imperialistes en aquests països. Però no van poder donar lloc a veritables revolucions socialistes, ja que no van conduir al poder a la classe obrera i per tant la transició al socialisme va quedar bloquejada creant així Estats burocràtics no obrers. El balanç d’aquestes revolucions ha d’ensenyar-nos que la consciència i l’auto-activitat de la classe obrera són inherents a la transició al socialisme, i que no és un procés automàtic sinó polític i conscient alhora.
En aquest sentit considerem que una “nova” classe obrera comença a fer la seva aparició a tot el món, el que anomenem procés de “recomposició obrera”. Això té com a base material l’entrada al món del treball d’enormes batallons de proletaris, com en el cas d’Argentina amb la recuperació econòmica post crisi del 2001, o de la classe obrera xinesa, nascuda de l’obertura al capitalisme durant dècades i que ja ha desenvolupat grans experiències de lluita.
Aquests nous treballadors, que presenten trets antiburocràtics i combatius, no estan influenciats per el Stalinisme o els nacionalismes burgesos, corrents majoritaris a tota la postguerra.

Malgrat això, la crisi d’alternativa oberta per la caiguda del mur de Berlín i el desmoronament de la URSS no ha estat encara superada, i opera com un límit essencial d’aquests nous processos. El rol principal de les organitzacions revolucionàries és lluitar per desenvolupar en un sentit de classe, socialista i revolucionari aquestes experiències de recomposició.
Hem desenvolupat a Argentina una valuosa i rica experiència d’intervenció amb aquesta política en la lluita per una direcció de classe en el Sindicat de treballadors del pneumàtic que agrupa a més de 6000 treballadors en tres fàbriques multinacionals: FATE, Firestone i Brigestone. Els companys de FATE han expulsat als buròcrates del Sindicat creant un comitè d’empresa democràtic, combatiu i de classe. A Firestone el nostre partit va impulsar la Llista Taronja a les eleccions obtenint el 45% dels vots davant el 55% de la Llista dels buròcrates; continuem la lluita per la reincorporació del company Maxi Cisneros, dirigent de la Llista taronja i acomiadat per organitzar-se per a baix al costat dels treballadors. Defensem la construcció de corrents de lluita, de classe i antiburocrátiques als Sindicats, així com la batalla per alçar als treballadors al terreny de la lluita política perquè es plantegin i prenguin a les seves mans “tots” els problemes de la societat.

No obstant això, la classe treballadora no ha d’oblidar ni deixar de costat a la resta dels sectors explotats i oprimits. Per això mateix, participem i som part de les lluites feministes, que viuen avui una ascensió històrica a tot el món; des de les egípcies que han lluitat en primera línia contra la dictadura de Mubarak a les llatinoamericanes que lluiten pel dret a l’avortament i/o contra la violència de gènere. A Argentina, Costa Rica i Brasil vam fundar el corrent feminista “Las Rojas” que ha estat a l’avantguarda de les lluites en aquests països els últims anys, vinculant l’emancipació de les dones a la lluita per una societat socialista. Defensem igualment la lluita LGTBI per tots els seus drets, com el dret al matrimoni, a l’adopció, a la identitat, a la no discriminació en l’entorn laboral i en la societat, etc.
Construïm organitzacions juvenils, d’estudiants i de treballadors precaris, d’una generació a la qual les perspectives de futur els han estat robades pels capitalistes. La joventut és la flama de la lluita revolucionària, i són les noves generacions que comencen a experimentar lluites en el context de la crisi capitalista mundial les que podran posar en perspectiva un altre tipus de societat, sense explotats ni oprimits.
Defensem l’internacionalisme proletari enfront del nacionalisme que enverina als treballadors i els enfronta entre ells mentre tenen un enemic comú, el patró. Hem estat al capdavant de la solidaritat internacional contra el cop d’estat a Hondures del 2009, on els nostres companys de Socialisme o Barbàrie Hondures han jugat un paper fonamental en la resistència. Defensem la regularització de tots els sense papers i el dret a vot dels estrangers. Combatem la xenofòbia i el racisme.

Recolzant-se en la burocratització dels processos revolucionaris, les posicions “anti-polítiques”, “anti-partit” i autonomistes que neguen la utilitat del partit en si mateix i que priven per tant als moviments de lluita de tota perspectiva estratègica, estan en voga. Defensem la necessitat d’organitzacions polítiques de la classe obrera, únic mitjà per sobrepassar les reivindicacions immediates i implantar un model alternatiu de societat que respongui al conjunt de les problemàtiques exposades. Impulsem el debat per un partit revolucionari, democràtic i independent, on la prioritat d’intervenció no siguin les eleccions però si la lluita obrera, la lluita juvenil i la feminista.
Això implica també establir “sanes relacions” entre els Partits, els moviments i els organismes de masses. Rebutgem el fals dilema entre la construcció de moviments o partits com si fossin organitzacions oposades. Es tracta per contra de construir moviments, sindicats i partits. Reivindiquem per tant els ensenyaments de Lenin en matèria d’organització, que reprenen una gran actualitat en el context de crisi del capitalisme i la lluita per derrocar-lo.

* * *

Socialismo o Barbarie Estado español es parte de la corriente marxista internacional Socialismo o Barbarie, junto al Nuevo MAS (Movimiento al Socialismo) de Argentina, Socialismo o Barbarie Francia,  el NPS (Nuevo Partido Socialista) de Costa Rica, Socialismo o Barbarie de Honduras, el grupo Praxis de Brasil y Socialismo o Barbarie Bolivia. Defendemos la herencia teórica y política de Marx, Engels, Lenin, Trotsky y Rosa Luxemburgo entre otros pensadores y militantes revolucionarios y el programa histórico de la Cuarta Internacional.

Defendemos la construcción de partidos revolucionarios de la clase obrera, independientes de los reformistas y contrarios a la colaboración de clases. Rechazamos la participación en gobiernos nacionalistas burgueses como los de Chávez y Evo Morales en América Latina, que consideramos que a pesar de sus enfrentamientos parciales con el imperialismo, no han roto con la estructura capitalista de la sociedad ni han abierto la vía hacia el socialismo.
De la misma manera combatimos la política de organizaciones como Syriza en Grecia o el Frente de Izquierda en Francia, ya que no defienden la autodeterminación de la clase obrera y el socialismo como modelo de sociedad, sino que son solamente una gestión de “izquierdas” de la crisis económica y un “capitalismo con rostro humano”, lo que no deja de ser un engaño en el contexto de la crisis más importante del capitalismo desde los años ´30.

Situamos a la clase obrera y su autodeterminación en el centro de la estrategia socialista. En primer lugar, porque se trata de la clase que tiene en sus manos la llave de la economía capitalista y puede, por tanto, dar el golpe de gracia a este sistema de explotación. En segundo lugar, porque la experiencia de las revoluciones anticapitalistas del siglo XX han demostrado que sin la auto-organización de la clase obrera, sin sus organismos de poder y sus partidos, la transición al socialismo queda bloqueada.
Las revoluciones china y cubana han configurado enormes revoluciones anticapitalistas que expropiaron a la burguesía y resolvieron parcialmente problemas democráticos, agrarios y anti-imperialistas en estos países. Pero no pudieron dar lugar a verdaderas revoluciones socialistas, ya que no condujeron al poder a la clase obrera y por tanto la transición al socialismo quedó bloqueada creando así Estados burocráticos no obreros. El balance de estas revoluciones debe enseñarnos que la conciencia y la auto-actividad de la clase obrera son inherentes a la transición al socialismo, y que no es un proceso automático sino político y consciente a la vez.
En este sentido consideramos que una “nueva” clase obrera comienza a hacer su aparición en todo el mundo, lo que llamamos el proceso de “recomposición obrera”. Esto tiene como base material la entrada en el mundo del trabajo de enormes batallones de proletarios, como en el caso de Argentina con la recuperación económica post crisis del 2001, o de la clase obrera china, nacida de la apertura al capitalismo durante décadas y que ya ha desarrollado grandes experiencias de lucha.
Estos nuevos trabajadores, que presentan rasgos antiburocráticos y combativos, no se hayan influenciados por el Stalinismo o los nacionalismos burgueses, corrientes mayoritarias en toda la posguerra.
No obstante, la crisis de alternativa abierta por la caída del muro de Berlín y el derrumbe de la URSS no ha sido todavía superada, y opera como un límite esencial de estos nuevos procesos. El rol principal de las organizaciones revolucionarias es pelear para desarrollar en un sentido de clase, socialista y revolucionario estas experiencias de recomposición.
Hemos desarrollado en Argentina una valiosa y rica experiencia de intervención con esta política en la lucha por una dirección de clase en el Sindicato de trabajadores del neumático que agrupa a más de 6000 trabajadores en tres fábricas multinacionales: FATE, Firestone y Brigestone. Los compañeros de FATE han expulsado a los burócratas del Sindicato creando un comité de empresa democrático, combativo y de clase. En Firestone nuestro partido impulsó la Lista Naranja en las elecciones obteniendo el 45% de los votos ante el 55% de la Lista de los burócratas; continuamos la lucha por la reincorporación del compañero Maxi Cisneros, dirigente de la Lista naranja y despedido por organizarse por abajo junto a los trabajadores. Defendemos la construcción de corrientes de lucha, de clase y antiburocráticas en los Sindicatos, así como la pelea por elevar  a los trabajadores al terreno de la lucha política para que se planteen y tomen en sus manos “todos” los problemas de la sociedad.

Sin embargo, la clase trabajadora no debe olvidar ni dejar de lado al resto de los sectores explotados y oprimidos. Por esto mismo, participamos y somos parte de las luchas feministas, que viven hoy una ascensión histórica en todo el mundo; desde las egipcias que han luchado en primera línea contra la dictadura de Mubarak a las latinoamericanas que luchan por el derecho al aborto y/o contra la violencia de género. En Argentina, Costa Rica y Brasil fundamos la corriente feminista “Las Rojas” que ha estado a la vanguardia de las luchas en estos países los últimos años, vinculando la emancipación de las mujeres a la lucha por una sociedad socialista. Defendemos igualmente la lucha  LGTBI por todos sus derechos, como el derecho al matrimonio, a la adopción, a la identidad, a la no discriminación en el entorno laboral y en la sociedad, etc.
Construimos organizaciones juveniles, de estudiantes y de trabajadores precarios, de una generación en la que las perspectivas de futuro les han sido robadas por los capitalistas. La juventud es la llama de la lucha revolucionaria, y son las nuevas generaciones que comienzan a experimentar luchas en el contexto de la crisis capitalista mundial que podrán poner en perspectiva otro tipo de sociedad, sin explotados ni oprimidos.
Defendemos el internacionalismo proletario frente al nacionalismo que envenena a los trabajadores y los enfrenta entre ellos mientras tienen un enemigo común, el patrón. Hemos estado a la cabeza de la solidaridad internacional contra el golpe de Estado en Honduras del 2009, donde nuestros compañeros de Socialismo o Barbarie-Honduras han jugado un papel fundamental en la resistencia. Defendemos la regularización de todos los sin papeles y el derecho a voto de los extranjeros. Combatimos la xenofobia y el racismo.
Apoyándose en la burocratización de los procesos revolucionarios, las posiciones “antipolíticas”, “antipartido” y autonomistas que niegan la utilidad del partido en sí mismo y que privan por lo tanto a los movimientos de lucha de toda perspectiva estratégica, están en auge. Defendemos la necesidad de organizaciones políticas de la clase obrera, único medio de sobrepasar las reivindicaciones inmediatas e implantar un modelo alternativo de sociedad que responda al conjunto de las problemáticas expuestas. Impulsamos el debate por un partido revolucionario, democrático e independiente, donde la prioridad de intervención no sean las elecciones pero si la lucha obrera, la lucha juvenil y la feminista.
Esto implica también establecer “sanas relaciones” entre los Partidos, los movimientos y los organismos de masas. Rechazamos el falso dilema entre la construcción de movimientos o partidos como si fuesen organizaciones opuestas. Se trata por el contrario de construir movimientos, sindicatos y partidos. Reivindicamos por tanto las enseñanzas de Lenin en materia de organización, que retoman una gran actualidad en el contexto de crisis del capitalismo y la lucha por derribarlo.

Un comentario en “Qui som / Quiénes somos”

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Estado Español

A %d blogueros les gusta esto: